Máy Ảnh - máy quay - ống kính
Tăng dần Giảm dần giảm dần